Listy sprawdzające dostosowanie gospodarstwa do norm i wymogów wzajemnej zgodności

 

Obszar: środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej

Obszar: środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej

 

Lp.

Wymogi zgodności

Tak

Nie

Nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

1.

Na obszarach zagrożonych erozją wodną przestrzegany jest wymóg utrzymania okrywy ochronnej gleby w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego co najmniej na 30% powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

     

 

2.

Brak śladów wypalania na gruntach rolnych (z wyjątkiem punktowych śladów po wypalaniu resztek pożniwnych).

 

 

 

 

3.

Drzewa ustanowione pomnikami przyrody są zachowane i nie zniszczone na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika.

 

 

 

 

 

4.

Rowy do 2 metrów szerokości znajdujące się na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika są zachowane i nie zniszczone.

 

 

 

 

 

5.

Oczka wodne będące w posiadaniu rolnika o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 są zachowane i nie zniszczone.

     

 

 

6.

Drzewa i żywopłoty znajdujące się na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika nie są przycinane w okresie od 15 kwietnia do 31 lipca (nie dotyczy wierzb, drzew owocowych i zagajników o krótkiej rotacji).

 

 

 

 

 

7.

Nawadnianie gruntów rolnych wodą podziemną za pomocą deszczowni odbywa się na podstawie pozwolenia wodno-prawnego.

 

 

 

 

 

8.

Pobór wody powierzchniowej w ilości większej niż 5 m3 na dobę odbywa się na podstawie pozwolenia wodno-prawnego.

 

 

 

 

 

9.

Pobór wody podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę odbywa się na podstawie pozwolenia wodno- prawnego.

 

 

 

 

 

10.

Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° nie są wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku.

 

 

 

 

 

11.

Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° nie są utrzymywane jako ugór czarny.

     

 

 

12.

Na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° i wykorzystywanych pod uprawy roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach.

 

 

 

 

 

13.

Rolnik na gruncie rolnym nie stosuje nawozów w odległości mniejszej niż 5m od brzegu:

 - jezior i pozostałych zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,

- cieków wodnych,

-rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,

- kanałów w rozumieniu przepisów prawa wodnego,

 

 

 

 

 

14.

Rolnik na gruncie rolnym nie stosuje gnojowicy w odległości mniejszej niż 10m od brzegu:

 - jezior i pozostałych zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha,

- cieków wodnych,

- rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu,

- kanałów w rozumieniu przepisów prawa wodnego.

 

 

 

 

 

15.

Rolnik na gruncie rolnym nie stosuje nawozów w odległości do 20 m od:

1) brzegu jezior i pozostałych zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

2) ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów działu III rozdziału 2 Prawa wodnego;

3) granicy obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

 

 

 

 

 

16.

Nie przestrzega się zakazu wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi”, w zakresie w jakim dotyczy działalności rolniczej, z wyłączeniem przypadku gdy substancje, o których mowa w ww. wykazie I, są zawarte w ściekach bytowych lub komunalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 Prawa wodnego.

 

 

 

 

 

17.

Przestrzega się zakazu wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w zakresie w jakim dotyczy to działalności rolniczej, z wyłączeniem przypadku gdy substancje, o których mowa w ww. wykazie II, są zawarte w ściekach bytowych lub komunalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15 i 16 Prawa wodnego,
i rolnik nie posiada w tym zakresie pozwolenia wodnoprawnego wydanego trybie określonym w przepisach działu VI rozdziału 4 Prawa wodnego lub nie przestrzega warunków w nim zawartych.

 

 

 

 

 

SMR.1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.(OSN)

 

Poniższe wymogi obowiązują rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część jest położona na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). W przypadku, gdy na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) jest położona część gospodarstwa rolnego, wymóg obowiązuje w stosunku do tej części.

Uwaga do listy sprawdzającej

W 2017 roku dyrektorzy  Regionalnych  Zarządów Gospodarki Wodnej wydali  nowe rozporządzenia sprawie określenia w regionach wodnych wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Tym samym utraciły moc dotychczasowe rozporządzenia wydane w latach wcześniejszych (2012-2015). Zakończył się również ostatni czteroletni okres realizacji programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na wszystkich wyznaczonych OSN.

Nowy program działań, obowiązujący na terenie całej Polski zostanie określony jako załącznik do ustawy Prawo Wodne, nad którą trwają prace legislacyjne. W związku z tym rolników posiadających grunty na dawnych obszarach OSN obowiązują pozostałe przepisy prawa dotyczące przechowywania i stosowania nawozów naturalnych i nawozów azotowych.

Mając na uwadze powyższe w ramach wzajemnej zgodności w 2017 roku rolnicy powinni przestrzegać wymagań, które obowiązują ich jeszcze rok po zakończeniu Programu działań.

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

4.1.

W ostatnim dniu obowiązywania programu działań na OSN powierzchnia miejsc do przechowywania obornika lub pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy zapewnia możliwości gromadzenia co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów w okresach, w których nie są one wykorzystywane rolniczo.

x

x

   
 

DOKUMENTACJA

       

4.2.

Przestrzega się dawek  nawożenia azotem nie przekraczających maksymalnych ilości określonych w Programie (załącznik nr 5 Programu działań na OSN) lub wynikających z planu nawożenia.

x

x

   

4.3.

Rolnik posiada umowę zbytu  nawozu naturalnego w przypadku jego nadwyżek (sprzedaż lub przekazanie poza gospodarstwo).

x

x

 

4.4.

Dokumentacja prowadzona na potrzeby programu działań jest przechowywana w gospodarstwie przez okres obowiązywania Programu i rok po jego zakończeniu.

x

x

   
 

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

       

4.5

Przestrzegane są zasady w przypadku rolniczego wykorzystania osadów  ściekowych[1].

       

 

Objaśnienia do tabeli

4.1. Wymóg weryfikowany w 2017 roku. Wymóg z Programu działań sankcje być zastosowane  kiedy: „W ostatnim dniu obowiązywania programu działań powierzchnia miejsc do przechowywania obornika lub pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy nie zapewnia możliwości gromadzenia co najmniej 6-miesięcznej produkcji tych nawozów w okresach, w których nie są one wykorzystywane rolniczo”.

4.2. Wymóg weryfikowany w 2017 roku, kiedy obowiązywał program działań sankcje mogą być zastosowane  kiedy: „Na podstawie prowadzonej dokumentacji związanej z nawożeniem należy zweryfikować czy rolnik nie przekroczył maksymalnych dawek nawożenia azotem określonych w programie działań lub wynikających z planu nawożenia”.Dotyczy uprawy w plonie głównym (nawożenie w czasie obowiązywania programu działań, np. pszenica ozima – dawka jesienna i wiosenna)

4.3. Wymóg weryfikowany w 2017 roku sankcje mogą być zastosowane  kiedy: „Rolnik nie posiada dokumentacji potwierdzającej usunięcie w sposób nieszkodliwy dla środowiska nadmiernej ilości nawozów naturalnych w stosunku do rzeczywistej pojemności miejsc ich przechowywania

 

[1],  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  (Dz. U. 2015r. Nr 0, poz. 257)

SMR.2. Ochrona określonych gatunków ptaków poprzez  przestrzeganie działań obligatoryjnych na obszarach Natury 2000 oraz na terenie całego kraju poprzez respektowanie określonych zakazów

Lp.

Wymogi zgodności

Tak

Nie

Nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

2.1

Przestrzega się  wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych albo planów ochrony na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym gatunków ptaków*

     

 

2.2

Nie podejmuje się działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

       

2.3

Nie podejmuje się przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, bez uzyskania odpowiedniej decyzji.

 

 

 

 

2.4

Przestrzega się zakazu niszczenia siedlisk i ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania ptaków objętych ochroną.

 

 

 

 

2.5

Przestrzega się zakazu wycinania drzew lub krzewów w strefach ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków, z wyjątkiem zezwolenia na wycinkę wydanego przez dyrektora RDOŚ.

 

 

 

 

2.6

Przestrzega się zakazu zmiany stosunków wodnych jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków,  z wyjątkiem zezwolenia na zmiany wydanego przez dyrektora RDOŚ.

     

 

2.7

Przestrzega się zakazu wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków,  z wyjątkiem zezwolenia na zmiany wydanego przez dyrektora RDOŚ.

 

 

 

 

SMR.3. Ochrona określonych typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz gatunków roślin poprzez przestrzeganie działań obligatoryjnych na obszarach Natury 2000

Lp.

Wymogi zgodności

Tak

Nie

Nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

3.1

Przestrzega się wymagań obligatoryjnych wynikających z planów zadań ochronnych albo planów ochrony na terenie gospodarstwa rolnego położonego na obszarach Natura 2000 w zakresie dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz gatunków roślin.

     

 

Obszar: zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin 

SMR.4.(1) Bezpieczeństwo żywności i pasz - wymogi ogólne

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

4.1.

Rolnik przestrzega zakazu wprowadzania na rynek żywności, która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

       

4.2.

Rolnik przestrzega zakazu wprowadzania na rynek paszy niebezpiecznej dla zwierząt.

       

Rolnik przestrzega zakazu stosowania paszy niebezpiecznej dla zwierząt w żywieniu zwierząt.

       

4.3.

Rolnik, który hoduje, zbiera lub poluje na zwierzęta lub wytwarza produkty podstawowe pochodzenia zwierzęcego lub produkuje lub zbiera produkty roślinne:

 

przestrzega obowiązku postępowania z odpadami i substancjami niebezpiecznymi w taki sposób, aby nie było możliwość zanieczyszczenia odpadami produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,

       

przestrzega obowiązku postępowania z odpadami i substancjami niebezpiecznymi w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów roślinnych.

       

4.4.

Rolnik, który hoduje, zbiera lub poluje na zwierzęta lub wytwarza produkty podstawowe pochodzenia zwierzęcego:

 

przestrzega obowiązku zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością pochodzenia zwierzęcego, w tym poprzez zgłaszanie podejrzenia takich chorób właściwym organom,

       

przestrzega obowiązku podejmowania środków ostrożności przy przyjmowaniu nowych zwierząt.

       

4.5.

Rolnik przestrzega obowiązku stosowania:

 

dodatków do pasz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r., w tym w szczególności ze wskazaniami zamieszczonymi na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do tego opakowania;

       

produktów leczniczych weterynaryjnych zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;

       

środków ochrony roślin zgodnie z oznakowaniem lub etykietą – instrukcją stosowania;

       

produktów biobójczych zgodnie z oznakowaniem lub etykietą – instrukcją stosowania.

       

4.6.

Rolnik przestrzega obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej:

 

wszelkich odpowiednich sprawozdań (raportów) na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego;

       

rodzaju i pochodzenia paszy podawanej zwierzętom;

       

produktów leczniczych weterynaryjnych lub innych produktów leczniczych podawanych zwierzętom oraz dat ich podawania i okresów karencji;

       
 

wyników analiz próbek pobranych z roślin lub od zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi;

       

stosowania środków ochrony roślin;

       

stosowania produktów biobójczych.

       

4.7.

Rolnik przestrzega obowiązku podejmowania odpowiednich czynności zaradczych określonych w zaleceniach pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych.

       

4.8.

Rolnik przestrzega:

 

maksymalnych lub tymczasowych maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych,

       

zakazu stosowania substancji niedozwolonych.

       

4.9.

Rolnik przestrzega zakazów:

 

wprowadzania do obrotu, jako żywność jeżeli produkty te zawierają pozostałości pestycydów przekraczające największe dopuszczalne poziomy,

       

wprowadzania do obrotu i podawania zwierzętom produktów jako pasza jeżeli produkty te zawierają pozostałości pestycydów przekraczające największe dopuszczalne poziomy.

       

4.10

Rolnik przestrzega obowiązku (w tym poprzez posiadanie odpowiedniej dokumentacji) zapewnienia identyfikowalności zwierząt hodowlanych, żywności, pasz oraz substancji przeznaczonych do dodania do pasz:

 

dostarczonych rolnikowi;

       

które rolnik wprowadza na rynek.

       

4.11.

W przypadku gdy rolnik uzna, że wyprodukowana przez niego żywność jest niezgodna z wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności lub gdy podejrzewa, że nie spełnia ona tych wymogów, przestrzega obowiązku:

 

natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku tej żywności;

       

powiadomienia o tym fakcie właściwych władz (organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz inne organy w zakresie ich kompetencji);

       

współpracy z właściwą władzą;

       

poinformowania konsumentów o przyczynach wycofania żywności i w razie konieczności odbioru od konsumentów produktów już im dostarczonych, jeżeli inne środki nie były wystarczające do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia.

       

4.12.

W przypadku gdy rolnik uzna, że pasza przez niego wyprodukowana jest niezgodna z wymogami w zakresie bezpieczeństwa pasz lub gdy podejrzewa, że nie spełnia ona tych wymogów, przestrzega obowiązku:

 

natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku tej paszy;

       

powiadomienia o tym fakcie właściwych władz (Inspekcji Weterynaryjnej);

       

współpracy z właściwą władzą;

       

poinformowania nabywcy paszy o przyczynach jej wycofania i w razie konieczności odbioru od niego produktów już dostarczonych, jeżeli inne środki nie są wystarczające do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia.

       

SMR.4.(2) Bezpieczeństwo żywności i pasz - zasady i higiena produkcji pasz

 

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

4.13.

Rolnik będący podmiotem działającym na rynku pasz przestrzega obowiązku:

 

przechowywania i przewożenia odpadów oraz substancji niebezpiecznych oddzielnie i bezpiecznie, w sposób zapobiegający niebezpieczeństwu zanieczyszczenia pasz,

       

uwzględniania wyników stosownych analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz.

       

4.14.

Rolnik przestrzega obowiązku przechowywania oraz dystrybuowania w gospodarstwie pasz zgodnie z wymaganiami:

 

przechowywanie pasz oddzielnie od substancji chemicznych oraz innych produktów nienadających się do spożycia przez zwierzęta,

       

miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki są suche i czyste,

       

w miejscach przechowywania pasz zostały wdrożone środki ochrony przed szkodnikami,

       

miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki są regularnie czyszczone celem uniknięcia niepożądanych zanieczyszczeń krzyżowych,

       

ziarno jest przechowywane w sposób, który uniemożliwia zwierzętom dostęp do niego,

       

przechowywanie pasz leczniczych oraz innych przeznaczonych dla poszczególnych kategorii lub gatunków zwierząt w sposób zapobiegający ryzyku podania ich zwierzętom, dla których nie są one przeznaczone,

       

przechowywanie pasz nieposiadających właściwości leczniczych oddzielnie od pasz leczniczych uniemożliwiające ich zanieczyszczenie,

       

system dystrybucji pasz w gospodarstwie zapobiega zadawaniu zwierzętom pasz, które nie są dla nich przeznaczone,

       

system dystrybucji pasz w gospodarstwie ogranicza ryzyko zanieczyszczenia paszy w efekcie kontaktu z zanieczyszczonymi strefami lub urządzeniami,

       

pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w gospodarstwie oraz urządzenia do zadawania pasz są czyszczone regularnie, w szczególności te, które stosowane są do przewozu i dystrybucji paszy leczniczej,

       

4.15.

Rolnik przestrzega obowiązku zaopatrywania się i stosowania pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych.

       

4.16.

Rolnik będący podmiotem działającym na rynku pasz przestrzega obowiązku prowadzenia w gospodarstwie dokumentacji dotyczącej:

 

każdego przypadku zastosowania środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych,

       

stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie,

       

źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej.

       

SMR.4.(3) Bezpieczeństwo żywności i pasz - higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

 

Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko i siarę przeznaczone do obrotu

 

4.17.

Rolnik przestrzega obowiązku zapewnienia, żeby surowe mleko lub siara pochodziły od zwierząt, które spełniają określone wymagania:

 

są w dobrym stanie zdrowia (nie wykazują objawów choroby mogącej powodować zakażenie mleka lub siary, a zwłaszcza nie cierpią na infekcję układu rozrodczego z wydzielinami, zapalenie jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalny stan zapalny wymion);

       

wymiona są zdrowe (nie mają ran, które mogą zakazić mleko);

       

spełniono wymóg niepodawania niedozwolonych substancji lub produktów lub zwierzęta nie były poddane nielegalnemu leczeniu;

       

w przypadku podawania zwierzętom dozwolonych substancji lub produktów, zostały zachowane okresy karencji określone dla tych substancji lub produktów;

       

została wydana wymagana decyzja powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy bydła lub urzędowo wolne od gruźlicy bydła lub decyzja o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy owiec i kóz lub decyzja uwzględniająca odstępstwa i zakazy,

       

spełniono wymóg nie utrzymywania krów razem z kozami, które nie są kontrolowane i badane na obecność gruźlicy.

       

4.18.

Rolnik przestrzega obowiązku odizolowania zwierząt zakażonych lub podejrzanych o zakażenie brucelozą lub gruźlicą lub innymi chorobami w celu uniknięcia negatywnego wpływu na surowe mleko lub siarę pozyskiwane od zwierząt zdrowych.

       

4.19.

Rolnik przestrzega w gospodarstwie produkującym surowe mleko lub siarę z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą:

 

a) pomieszczeń i wyposażenia;

 

urządzenia do dojenia lub pomieszczenia, w których mleko i siara są przechowywane, przenoszone bądź schładzane, są położone lub skonstruowane w taki sposób, że nie powodują ryzyka zakażenia mleka i siary,

       

pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary są chronione przed szkodnikami,

       

pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary są oddzielone od pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta,

       

pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary posiadają odpowiedni sprzęt chłodniczy w przypadku, jeżeli to jest konieczne, z zastrzeżeniem odstępstw oraz gdy mleko bezpośrednio po udoju jest odstawiane do punktu schładzania,

       
 

powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą (przyrządy, pojemniki, zbiorniki itp. przeznaczone do dojenia, zbierania lub transportu), są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji lub są utrzymywane w dobrym stanie,

       
 

powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą są właściwie myte i w razie konieczności dezynfekowane, co najmniej raz dziennie,

       
 

b) higieny podczas udoju, przechowywania i transportu;

 
 

przed rozpoczęciem dojenia strzyki, wymię oraz przylegające części są czyste,

       
 

zapewniono identyfikację zwierząt poddanych leczeniu, w przypadku, których występuje prawdopodobieństwo przeniesienia pozostałości zastosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych do mleka lub siary,

       
 

spełniono wymóg, że mleko lub siara pozyskane od zwierząt poddanych leczeniu nie zostało przeznaczone do spożycia przez ludzi przed końcem zalecanego okresu karencji określonego dla zastosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego,

       
 

mleko lub siara bezpośrednio po udoju są przechowywane w czystym miejscu zaplanowanym i wyposażonym w taki sposób, aby uniknąć zakażenia,

       
 

mleko jest natychmiast schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 8oC (w przypadku codziennego odbioru mleka) lub nieprzekraczającej 6oC (jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie), a nie miało zastosowania odstępstwo,

       
 

siara jest przechowywana osobno i w przypadku dziennego odbioru jest natychmiast schłodzona do temperatury nieprzekraczającej 8oC lub jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie siara jest schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 6oC lub zamrożona a nie miało zastosowania odstępstwo.

       
 

Wymagania przy produkcji jaj

4.20

Rolnik produkujący jaja przestrzega obowiązku przechowywania ich, do czasu sprzedaży, tak aby były:

       

czyste, suche, wolne od obcych zapachów;

       

skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim

działaniem promieni słonecznych.

       

SMR.5. Zakaz stosowania niektórych związków o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym oraz ß-agonistycznym

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

5.1

Rolnik przestrzega zakazu podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury substancji, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z uwzględnieniem odstępstw, o których mowa w art. 65 ust. 1. pkt 2 i art. 68 ust. 1.

       

5.2

Rolnik przestrzega zakazu utrzymywania w gospodarstwie zwierząt akwakultury, w których organizmie znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 i 67 tej ustawy.

       

5.3

Rolnik przestrzega zakazu umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 i 67 oraz w przypadku przewidzianym w art. 71 ust. 2. tej ustawy.

       

5.4

Rolnik przestrzega zakazu umieszczania na rynku i przetwarzania mięsa zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie i zwierząt akwakultury, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 i 67 tej ustawy.

       

5.5

Rolnik przechowuje dokumentację leczenia zwierząt, przez 5 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu.

       

5.6

Rolnik przestrzega zakazu posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających:

1) substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu;

2) oestradiol 17β lub jego pochodne estropodobne.

       

5.7

Rolnik przestrzega zakazu podawania w postaci zastrzyków substancji, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, zwierzętom hodowlanym włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych.

       

5.8

Przestrzegany jest poniższy wymóg:

Ryby mogą być poddawane, w pierwszych 3 miesiącach życia, zabiegom mającym na celu zmianę płci, przy zastosowaniu leczniczych produktów weterynaryjnych o działaniu androgennym, których umieszczanie na rynku jest dopuszczone na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego.

       

5.9

Rolnik przestrzega zakazu wykonywania czynności zootechnicznych na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli, włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych.

       

5.10

Rolnik przestrzega zakazu umieszczania na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, pochodzących ze zwierząt lub od zwierząt, którym były podawane substancje o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych.

       

SMR.6. Identyfikacja i rejestracja świń

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

6.1.

Rolnik posiada numer siedziby stada.

       

6.2.

Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji świń dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

Księga rejestracji świń w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

       

6.3

Rolnik obowiązany jest do udostępniania na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności kontrolnych: pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz okazywania i udostępniania danych informatycznych.

       

6.4.

Dane zawarte w księdze rejestracji świń przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

       

6.5.

Rolnik jest obowiązany oznakować świnie w terminie  30 dni od dnia urodzenia, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez świnie siedziby stada, za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną z  numerem identyfikacyjnym. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada  urodzenia i przebywa w niej dłużej  niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

       

6.6

Posiadacz świń  zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

       

SMR.7. Identyfikacja i rejestracja bydła

 

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

7.1.

Rolnik posiada numer siedziby stada bydła.

       

7.2.

W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła są znakowane poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni od dnia urodzenia lub dnia kontroli granicznej w przypadku bydła przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia a uboju dokona się w terminie 20 dni od czasu przejścia takiej kontroli), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły.

Bydło pochodzące z innego państwa członkowskiego zachowuje swoje oryginalne kolczyki.

       

7.3.

Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji bydła dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

       

7.4.

Posiadacze bydła zgłaszają fakt urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia.

       

7.5.

W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła.

W paszporcie zamieszcza się wymagane dane natychmiast po przywiezieniu zwierzęcia do hodowli i bezpośrednio przed jego wywiezieniem.

       

7.6.

Rolnik będący posiadaczem bydła obowiązany jest przedstawiać, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej, informacje dotyczące pochodzenia, identyfikacji lub przeznaczenia bydła.

       

7.7.

Rolnik prowadzi księgę rejestracji bydła w formie papierowej lub w formie elektronicznej i przechowuje dane zawarte w księdze rejestracji bydła, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

Księga rejestracji bydła w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Księga rejestracji bydła jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

       

7.8

Posiadacz bydła zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

       

SMR.8. Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

8.1.

Rolnik posiada numer siedziby stada owiec lub kóz.

 

 

 

 

8.2.

W siedzibie stada wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie znakowane za pomocą kolczyków, w terminie 180 dni od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej w przypadku owiec lub kóz przywożonych z państwa trzeciego (z wyłączeniem, gdy miejscem przeznaczenia jest rzeźnia a uboju dokona się w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły.

Owce lub kozy pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zachowują swoje oryginalne oznakowanie.

 

 

 

 

8.3.

Rolnik prowadzi aktualną księgę rejestracji owiec lub księgę rejestracji kóz dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

 

 

 

 

8.4.

Rolnik prowadzi księgę rejestracji owiec oraz księgę rejestracji kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej i przechowuje dane zawarte w księdze rejestracji owiec oraz księdze rejestracji kóz, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

Księga rejestracji owiec i księga rejestracji kóz w formie papierowej powinna być prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Księga rejestracji owiec i księga rejestracji kóz jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

 

 

 

 

8.5.

Rolnik dostarcza, na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej, informacje na temat pochodzenia, identyfikacji i miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które hodowca posiadał, przechowywał, transportował, sprzedawał lub ubijał w ciągu trzech ostatnich lat.

 

 

 

 

8.6.

W przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium państwa zwierzętom tym towarzyszą dokumenty przewozowe, które powinny być zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz oraz które powinny być przechowywane przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.

Kopie dokumentów przewozowych dla owiec i kóz są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej.

 

 

 

 

8.7.

Posiadacz owiec i kóz zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

 

 

 

 

SMR.9. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii. (TSE)

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

9.1

Rolnik przestrzega zakazu karmienia przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego, w tym paszami zawierającymi takie białka, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 999/2001.

       

9.2

Rolnik przestrzega zakazu karmienia zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze, z wyjątkiem mięsożernych zwierząt futerkowych, białkiem pochodzenia zwierzęcego, z zastrzeżeniem odstępstw określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 999/2001.

       

9.3

Przestrzegany jest poniższy wymóg:

Rolnik ma obowiązek postępowania z paszami zawierającymi białka, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia nr 999/2001, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie pasz dla przeżuwaczy takimi białkami.

       

9.4

Przestrzegany jest poniższy wymóg:

Rolnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia TSE u posiadanych przez niego zwierząt.

       

9.5

Przestrzegany jest poniższy wymóg:

Rolnik jest obowiązany, w przypadku podejrzenia wystąpienia TSE, do pozostawienia zwierząt z gatunków wrażliwych na zakażenie w miejscu ich przebywania.

       

9.6

Przestrzegany jest poniższy wymóg:

Rolnik ma obowiązek przestrzegania nakazów i zakazów wynikających z decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz współdziałania przy zwalczaniu TSE.

       

9.7

Przestrzegany jest poniższy wymóg:

Rolnikowi nie wolno wprowadzać na rynek ani wywozić, ani przywozić bydła, owiec lub kóz oraz ich nasienia, zarodków i komórek jajowych niespełniających wymagań, o których mowa w załączniku VIII i IX do rozporządzenia nr 999/2001, przy czym żywym zwierzętom oraz ich zarodkom, i komórkom jajowym powinny towarzyszyć odpowiednie świadectwa zdrowia zwierząt wymagane przez przepisy Wspólnoty zgodnie z art. 17 rozporządzenia nr 999/2001, a w przypadku przywozu zgodnie z art. 18 tego rozporządzenia.

       

9.8

Przestrzegany jest poniższy wymóg:

Rolnikowi nie wolno wprowadzać na rynek potomstwa pierwszego pokolenia, nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych lub u których potwierdzono TSE w okresie, o którym mowa w załączniku VIII w rozdziale B do rozporządzenia nr 999/2001.

       

SMR.10. Przestrzeganie zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

10.1.

Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu.

       

10.2.

Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska.

       

10.3.

Rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie - instrukcji stosowania.

       

10.4.

Rolnik prowadzi kompletną ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.

       

10.5.

Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony roślin posiada:

- aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terytorium Polski

- ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

       

10.6.

Przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie.

       

Obszar: Dobrostan zwierząt

SMR.11. Przestrzeganie norm ochrony cieląt

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

11.1.

Cielęta powyżej 8 tygodnia życia nie są utrzymywane w pojedynczych boksach, z wyjątkiem:

a) gospodarstw utrzymujących mniej niż 6 cieląt jednocześnie,

b) cieląt chorych,

c) cieląt utrzymywanych z matkami, w okresie ssania.

 

 

 

 

11.2.

Kojce, w których cielęta utrzymywane są pojedynczo mają właściwe wymiary oraz budowę tj.:

     

 

długość - min. 1,1 długości ciała cielęcia,

 

 

 

 

szerokość - minimum wysokość w kłębie cielęcia,

 

 

 

 

ściany kojca zapewniają kontakt wzrokowy i fizyczny między cielętami.

 

 

 

 

11.3.

Kojce, w których cielęta utrzymywane są grupowo zapewniają, co najmniej:

     

 

1,5 m2 – dla cieląt o masie ciała do 150 kg;

 

 

 

 

1,7 m2 – dla cieląt o masie ciała 151-220 kg;

 

 

 

 

1,8 m2 – dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg.

 

 

 

 

11.4.

Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt wykonane są z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.

 

 

 

 

11.5.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta wykonana jest w sposób określony w przepisach Prawa budowlanego.

 

 

 

 

11.6.

W pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza i stężenie szkodliwych gazów utrzymywane są na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

W pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta:

 

1) stężenie:

   a) dwutlenku węgla (CO2) nie przekracza 3 000 ppm,

 

 

 

 

b) siarkowodoru (H2S) nie przekracza 5 ppm;

 

 

 

 

2) koncentracja amoniaku (NH3) nie przekracza 20 ppm.

 

 

 

 

11.7.

Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są sprawdzane, co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwane.

 

 

 

 

11.8.

Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażone są w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji i system ten łączy się z:

     

 

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego, a system ten jest regularnie testowany;

 

 

 

 

2) systemem wentylacji awaryjnej.

 

 

 

 

11.9.

Cielęta mają zapewniony dostęp do światła naturalnego lub pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, oświetlone są przystosowanym dla nich światłem sztucznym, (co najmniej pomiędzy godziną 9.00 a 17.00).

 

 

 

 

11.10.

W celu kontroli pomieszczeń, w których utrzymywane są cielęta oraz doglądania umieszczonych w nich cieląt o każdej porze, pomieszczenia te wyposażone są:

 w stałe

 lub przenośne oświetlenie sztuczne.

 

 

 

 

11.11.

Rolnik dogląda cielęta:

 

1)      utrzymywane w systemie otwartym, co najmniej raz dziennie;

 

 

 

 

2)      utrzymywane w pomieszczeniach, co najmniej dwa razy dziennie.

 

 

 

 

11.12.

Rolnik otocza opieką chore lub ranne cielęta i:

-  kiedy opieka rolnika nie przynosi rezultatów, jak najszybciej uzyskuje poradę weterynaryjną dla każdego z cieląt,

-  w razie potrzeby odizolowuje chore lub ranne cielęta.

-  w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia zwierzęcia, zwierzę to utrzymuje się na ściółce.

 

 

 

 

11.13.

Cielęta utrzymywane są w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania, leżenia.

 

 

 

 

11.14.

Cielęta nie są utrzymywane na uwięzi, z wyjątkiem cieląt utrzymywanych grupowo w porze karmienia nie dłużej niż jedną godzinę.

 

 

 

 

11.15.

W przypadku grupowego utrzymywania cieląt na uwięzi podczas karmienia, rolnik nie stosuje do ich wiązania uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń, które zmuszają cielęta do przebywania w nienaturalnej pozycji i powodują zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć.

 

 

 

 

11.16.

Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są czyszczone i odkażane.

 

 

 

 

11.17.

Rolnik zapewnia, że:

 

1)    odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy są usuwane z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni;

 

 

 

 

2) pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, są zabezpieczone przed muchami i gryzoniami.

 

 

 

 

11.18.

Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta jest twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

 

 

 

 

11.19.

Miejsce do leżenia dla cieląt jest wygodne, czyste i odwodnione.

 

 

 

 

11.20.

Cielęta w pomieszczeniach utrzymywane są na ściółce do ukończenia 2 tygodnia życia.

 

 

 

 

11.21.

Cielęta są karmione paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.

 

 

 

 

11.22.

W żywieniu cieląt stosowane są pasze zawierające taką ilość żelaza, która zapewnia w ich krwi poziom hemoglobiny wynoszący, co najmniej 4,5 milimol/litr.

 

 

 

 

11.23.

W żywieniu cieląt powyżej drugiego tygodnia życia stosowana jest pasza włóknista, przy czym dawkę tej paszy dla cieląt od 8 do 20 tygodnia życia zwiększa się od 50 do 250 g dziennie.

 

 

 

 

11.24.

Cielętom nie zakłada się kagańców.

 

 

 

 

11.25.

Cielęta karmione są, co najmniej dwa razy dziennie.

 

 

 

 

11.26.

W gospodarstwie każde cielę utrzymywane grupowo ma zapewniony dostęp do paszy jednocześnie.

Wymóg nie dotyczy gospodarstw, w których zwierzęta są żywione do woli lub z elektronicznych stacji odpasowych.

 

 

 

 

11.27.

Cielęta powyżej 2 tygodnia życia mają zapewniony dostęp do świeżej wody lub innych płynów zaspokajających pragnienie.

W przypadku upałów oraz cieląt chorych zapewniony jest stały dostęp do świeżej wody.

 

 

 

 

11.28.

Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia cieląt umieszczony jest w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody.

 

 

 

 

11.29.

Cielęta otrzymują pokarm matki niezwłocznie po urodzeniu, lecz nie później niż przed upływem 6 godzin.

 

 

 

 

SMR.12. Przestrzeganie norm ochrony świń

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

12.1.

W przypadku grupowego utrzymywania warchlaków, tuczników, knurów, loch i loszek po kryciu minimalna powierzchnia na 1 sztukę wynosi:

 

warchlaki i tuczniki:

 

do 10 kg - 0,15m2

 

 

 

 

powyżej 10 kg do 20 kg - 0,2 m2

 

 

 

 

powyżej 20 kg do 30 kg - 0,3 m2

 

 

 

 

powyżej 30 kg do 50 kg - 0,4 m2

 

 

 

 

powyżej 50 kg do 85 kg - 0,55 m2

 

 

 

 

powyżej 85 kg do 110 kg - 0,65 m2

 

 

 

 

powyżej 110 kg – 1 m2

 

 

 

 

knurki i loszki hodowlane o masie ciała 30-110 kg - 1,4 m2,

 

 

 

 

lochy - 2,25 m2 przy czym:

 

 

 

 

lochy prośne mają zapewnione minimum 1,3 m2 stałego podłoża, a otwory odpływowe na tej powierzchni nie stanowią więcej niż jej 15% (w przypadku utrzymania na rusztach),

 

 

 

 

powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest do 5 sztuk loch jest zwiększona o 10%,

 

 

 

 

powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest powyżej 39 sztuk loch może być zmniejszona o 10%,

 

 

 

 

loszki po pokryciu - 1,64 m2, przy czym:

 

 

 

 

loszki prośne mają zapewnione min.0,95 m2 stałego podłoża, a otwory odpływowe na tej powierzchni nie stanowią więcej niż jej 15% (w przypadku utrzymania na rusztach),

 

 

 

 

powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest do 5 sztuk loszek po pokryciu jest zwiększona o 10%,

 

 

 

 

 

powierzchnia kojca, w którym utrzymywane jest powyżej 39 sztuk loszek może być zmniejszona o 10%,

 

 

 

 

12.2.

Betonowa podłoga szczelinowa w pomieszczeniu zapewnia:

     

 

Otwory w podłodze:

 

prosięta – nie więcej niż 11 mm;

 

 

 

 

warchlaki, loszki hodowlane, knurki hodowlane - nie więcej niż 14 mm;

 

 

 

 

tuczniki - nie więcej niż 18 mm;

 

 

 

 

loszki po pokryciu, lochy - nie więcej niż 20 mm.

 

 

 

 

Szerokość beleczek w podłodze

 

prosięta i warchlaki - co najmniej 50 mm;

 

 

 

 

pozostałe grupy - co najmniej 80 mm.

 

 

 

 

12.3.

Świń nie utrzymuje się na uwięzi

 

 

 

 

12.4.

 W gospodarstwach utrzymujących ponad 9 sztuk loch i loszek prośnych w kojcach grupowych minimalna długość każdego z boków kojca wynosi w przypadku grup:

     

 

do 5 sztuk w kojcu - 2,41 m;

 

 

 

 

powyżej 5 sztuk w kojcu - 2,81 m.

 

 

 

 

12.5.

Świniom zapewniono stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

 

 

 

 

12.6.

Świnie karmi się, co najmniej raz dziennie, a jeżeli utrzymuje świnie grupowo – zapewnia im się dostęp do paszy w tym samym czasie.

 

 

 

 

12.7.

Lochom w okresie między odsadzeniem prosiąt a okresem okołoporodowym i loszkom, zapewnia się wystarczającą ilość pokarmu wysokoenergetycznego oraz pokarmu objętościowego lub wysoko włóknistego.

 

 

 

 

12.8.

Świnie chore, zranione, wykazujące agresję lub atakowane przez inne zwierzęta czasowo oddziela się od grupy i utrzymuje pojedynczo.

 

 

 

 

12.9.

Świnie utrzymywane w pojedynczych kojcach mają zapewnioną swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia.

 

 

 

 

12.10.

Hałas stały lub wywoływany nagle nie przekracza 85 dB.

 

 

 

 

12.11.

Pomieszczenia dla świń są oświetlone, co najmniej przez 8 godzin dziennie światłem naturalnym lub sztucznym o natężeniu, co najmniej 40 lx

 

 

 

 

12.12.

Pomieszczenia dla świń są zbudowane w sposób:

 

nieszkodliwy dla ich zdrowia,

 

 

 

 

niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała i cierpienia;

 

 

 

 

zapewniający swobodę ruchu;

 

 

 

 

umożliwiający kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami

 

 

 

 

12.13.

Podłoga jest twarda, równa i stabilna a jej powierzchnia gładka i nieśliska

 

 

 

 

12.14.

Świnie powyżej 2. tygodnia życia mają dostęp do wystarczającej ilości świeżej wody.

 

 

 

 

12.15.

W gospodarstwie, na świniach nie są wykonywane zabiegi, w celach innych niż lecznicze lub diagnostyczne, albo w celach identyfikacji świń, zgodnie z odpowiednimi przepisami, a które w rezultacie prowadzą do uszkodzenia lub utraty wrażliwej części ciała albo zmiany układu kostnego.

 

 

 

 

W gospodarstwie wykonuje się dozwolone prawem zabiegi tj.

 a) redukcje kłów u prosiąt i knurów,

  b) obcinanie części ogona,

  c) kastrację samców,

  d) kolczykowanie nosa u świń utrzymywanych w systemie otwartym ale: zabiegi te prowadzone są z uwzględnieniem warunków:

     

 

w przypadku pkt. a, b – wykonuje się tylko ze względu na przeciwdziałanie okaleczeniu innych świń i najpierw podjęto środki zapobiegające agresji świń;

 

 

 

 

redukcję kłów u prosiąt (poprzez ścieranie lub obcinanie) przeprowadza się nie później niż w 7 dniu życia;

 

 

 

 

Jeżeli  obcinanie ogonów lub kastracja prowadzone są po 7 dniu życia zabiegi te przeprowadza się w długotrwałym znieczuleniu.

 

 

 

 

kastracje samców przeprowadza się z zastosowaniem technik niepowodujących rozrywania tkanek.

 

 

 

 

12.16.

Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji, wykonywane są na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia.

 

 

 

 

12.17.

Powierzchnia kojca, w którym knury utrzymywane są pojedynczo, wynosi, co najmniej 6 m2, a gdy krycie odbywa się w kojcu – co najmniej 10 m2

 

 

 

 

12.18.

W przypadku utrzymywania loch, loszek, warchlaków i świń na chów grupowo, podejmowane są działania minimalizujące agresję i zapobiegających walkom zwierząt, w szczególności:

     

 

izolacja świń chorych, zranionych, agresywnych;

 

 

 

 

stały dostęp do materiałów absorbujących ich uwagę.

 

 

 

 

12.19.

W przypadku konieczności prośne lochy i loszki umieszczone w kojcach do proszenia poddaje się zabiegom przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom.

 

 

 

 

12.20.

Kojec, w którym utrzymuje się lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia zaopatruje się w materiał umożliwiający budowę gniazda, chyba, że nie jest to możliwe ze względu na stosowany w gospodarstwie system odprowadzania gnojowicy.

 

 

 

 

12.21.

Powierzchnia kojca do proszenia umożliwia proszenie naturalne lub zapewnia osobie obsługującej dostęp do zwierzęcia.

 

 

 

 

12.22.

W przypadku utrzymywania loch z prosiętami, zapewnia się:

     

 

1)    kojec wyposażony jest w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę;

 

 

 

 

2) w kojcu wydzielona jest część całej podłogi, wystarczającej, aby zwierzęta mogły odpoczywać wspólnie w tym samym czasie, trwałej albo pokrytej matą, albo wyściełanej słomą lub innym odpowiednim materiałem.

 

 

 

 

12.23.

Prosięta mają swobodny dostęp do karmiącej lochy.

 

 

 

 

12.24.

Prosięta, co najmniej do 28. dnia od dnia ich urodzenia przebywają lochą chyba, że wystąpi zagrożenie zdrowia lochy lub prosięcia.

 

 

 

 

W gospodarstwie prosięta są odsadzane w 21. dniu od dnia urodzenia i umieszczone w pomieszczeniu uprzednio oczyszczonym, odkażonym i odizolowanym od pomieszczeń, w których utrzymuje się lochy.

 

 

 

 

12.25.

W przypadku konieczności mieszania warchlaków i świń utrzymywanych na chów grupowo w grupę łączy się zwierzęta o zbliżonym wieku, gdy są one jak najmłodsze, najlepiej przed upływem tygodnia po odsadzeniu.

 

 

 

 

12.26.

Wszystkie produkty lecznicze weterynaryjne wydawane z przepisu lekarza, w tym uspokajające, podawane są zwierzętom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie przez lekarza weterynarii.

 

 

 

 

SMR.13. Przestrzeganie norm ochrony zwierząt gospodarskich

Lp.

Wymogi zgodności

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Opis stanu stwierdzonego

13.1.

Zwierzęta znajdują się pod opieką wystarczającej liczby personelu posiadającego odpowiednie umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe.

 

 

 

 

13.2.

Rolnik dogląda zwierzęta gospodarskie, co najmniej raz dziennie.

 

 

 

 

13.3.

Rolnik wyposażył pomieszczenia, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne, w celu umożliwienia kontroli tych pomieszczeń i doglądania umieszczonych w nich zwierząt o każdej porze.

 

 

 

 

13.4.

Rolnik chore lub ranne zwierzęta gospodarskie niezwłocznie otocza opieką, a w przypadku, gdy opieka rolnika nie przynosi rezultatów w miarę potrzeby odizolowuje oraz niezwłocznie zasięga porady lekarza weterynarii. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia takiego zwierzęcia, zwierzę utrzymuje na ściółce.

 

 

 

 

13.5.

Rolnik, przechowuje przez okres 3 lat dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt.

 

 

 

 

13.6.

Rolnik utrzymuje zwierzęta gospodarskie w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia.

 

 

 

 

13.7.

Pomieszczenia, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt wykonane są z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.

 

 

 

 

13.8.

Zwierzęta gospodarskie utrzymywane są w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień.

 

 

 

 

13.9.

W pomieszczeniach, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymane są na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

 

 

 

 

13.10.

Pomieszczenia, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, oświetlone są przystosowanym dla danego gatunku zwierząt światłem sztucznym lub zapewniony jest dostęp światła naturalnego.

 

 

 

 

13.11.

Rolnik jest obowiązany zapewnić zwierzętom gospodarskim, utrzymywanym w systemie otwartym, możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi.

 

 

 

 

13.12.

Rolnik jest obowiązany zapewnić, aby wyposażenie i sprzęt używane przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich były sprawdzany, co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwane.

 

 

 

 

13.13.

Pomieszczenia, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie wyposażone jest w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji i że system ten łączy się z:

       

1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego;

 

 

 

 

2) systemem wentylacji awaryjnej oraz, że system alarmowy jest testowany regularnie.

 

 

 

 

13.14.

Rolnik karmi zwierzęta gospodarskie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego oraz w taki sposób i taką paszą, aby nie powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

 

 

 

 

13.15.

Zwierzęta gospodarskie mają dostęp do paszy z odpowiednią częstotliwością.

 

 

 

 

13.16.

Zwierzęta mają dostęp do odpowiedniej ilości wody/innych płynów zaspokajających ich zapotrzebowanie.

 

 

 

 

13.17.

Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt gospodarskich umieszczone są w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić tym zwierzętom bezkonfliktowy dostęp do paszy i wody.

 

 

 

 

13.18.

Rolnik nie okalecza zwierząt, nie zadaje i świadomie nie dopuszcza do zadawania bólu lub cierpień.

 

 

 

 

BHP w gospodarstwie rolnym

IV. Lista sprawdzająca dotycząca ogólnych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym

Lp.

WERYFIKOWANE ZAGROŻENIE

ODPOWIEDŹ

tak

nie

nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

1.

W gospodarstwie jest wydzielone i zabezpieczone miejsce zabaw dla dzieci.

       

2.

Rolnik i osoby pracujące w gospodarstwie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu bhp.

       

3.

W gospodarstwie jest możliwość szybkiego wezwania pomocy, np. telefon, syrena alarmowa.

       

4.

W gospodarstwie jest osoba posiadająca umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

       

5.

Osoby uczestniczące w prowadzeniu gospodarstwa podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu.

       

6.

Przestrzegany jest zakres prac wykonywanych przez pracowników młodocianych oraz zakaz zatrudniania dzieci.

       

7.

Powierzchnie placów, podwórzy, przejść i dróg w obrębie gospodarstwa są wyrównane (utwardzone) oraz dobrze oświetlone.

       

8.

Studnie oraz otwory studzienek i kanałów są przykryte mocnymi pokrywami.

       

9.

Ostre narzędzia przechowywane są w pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci.

       

10.

Schody mają poręcze, a otwory w stropach, służące do zrzucania pasz są zabezpieczone balustradą ochronna i poręczami.

       

11.

Płody rolne są przechowywane i magazynowane w sposób bezpieczny przy użyciu stosownych urządzeń.

       

2. Lista sprawdzająca bhp w rolnictwie. Ryzyko zawodowe. Ubezpieczenia

Lp.

WERYFIKOWANE ZAGROŻENIE

ODPOWIEDŹ

tak

nie

nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

1.

Corocznie przeprowadzana jest wraz z współpracownikami ocena ryzyka występowania wypadków i ocena środowiska pracy.

       

2.

Gospodarstwo posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

       

3.

Gospodarstwo posiada zawartą umowę ubezpieczenia budynków

       

4.

Gospodarstwo posiada zawartą umowę ubezpieczenia  upraw rolnych i zwierząt.

       

5.

Na bieżąco naprawiane są uszkodzenia podłoża, a ze ścian, podłóg i sufitów usuwane zbędne, wystające przedmioty.

       

6.

Przejścia i korytarze nie są zastawiane zbędnymi przedmiotami.

       

7.

Regularnie wykonywane są przeglądy instalacji elektrycznej (zwłaszcza bezpieczników oraz izolacji przewodów).

       

8.

Naprawy instalacji elektrycznej wykonują osoby uprawnione.

       

9.

W gospodarstwie znajduje się podręczny sprzęt gaśniczy.

       

10.

Stosowane w gospodarstwie drabiny mają wystarczającą wysokość, są statecznie oparte, zabezpieczone przed przewróceniem lub ześlizgnięciem.

       

11.

Nieużywane aktualnie drabiny są zabezpieczone przed dostępem dzieci, np. osłonięte lub odstawione i odłożone na bok.

       

12.

Ładunki są zabezpieczone (np. podwyższone burty,  pasy) przed samoczynnym przemieszczaniem się lub upadkiem podczas transportowania.

       

13.

Przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy używana jest drabina (na wyposażeniu przyczepy).

       

14.

Przestrzegana jest zasada nie przewożenia ludzi na ładunkach objętościowych.

       

15.

Użytkowanie akumulatorów jest zgodne z instrukcją obsługi.

       

16.

Paliwa i oleje są przechowywane w specjalnych i odpowiednio zabezpieczonych zbiornikach.

       

17.

Prace wewnątrz zbiorników wykonywane są przy asekuracji osób z zewnątrz.

       

18.

Przestrzegane są przepisy przy transporcie ręcznym.

       

3. Lista sprawdzająca bhp w produkcji roślinnej

 

Lp.

WERYFIKOWANE ZAGROŻENIE

ODPOWIEDŹ

tak

nie

nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

1.

Wszystkie użytkowane w gospodarstwie maszyny mają osłony na przekładniach: zębatych, łańcuchowych, pasowych oraz na wystających, obracających się podczas pracy wałach.

       

2.

Wały przegubowo-teleskopowe na całej długości mają osłonę zabezpieczającą

       

3.

Wszelkie czynności obsługowe maszyn wykonywane są po odłączeniu napędu i zabezpieczeniu.

       

4.

W czasie przerw w pracy narzędzia mają zabezpieczone ostrza i są zostawiane pod kontrolą w widocznych miejscach.

       

5.

W czasie przerw w pracy silnik ciągnika jest wyłączony, zaciągnięty hamulec, a kluczyk przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

       

6.

Obsługa i agregowanie maszyn wykonywane jest wyłącznie przez osoby przeszkolone.

       

7.

Przechowywane są instrukcje i zalecenia obsługi maszyn i urządzeń.

       

8.

Osoby obsługujące maszyny dbają o zachowanie właściwej odległości osób postronnych, a zwłaszcza dzieci, od pracujących maszyn (w przypadku kosiarek rotacyjnych odległość ta nie może być mniejsza niż 50 m) .

       

9.

Przestrzegany jest zakaz przegarniania ręcznego ziarna, nawozu itp. w skrzyniach ładunkowych w czasie pracy maszyny.

       

10.

Roztrząsacz obornika jest wyposażony w siatkę ochronną zamontowaną w przedniej burcie.

       

11.

Podczas prac pod liniami energetycznymi zachowana jest szczególna ostrożność ze względu na ryzyko porażenia prądem.

       

12.

Maszyny są przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach, osłonięte lub odgrodzone w sposób uniemożliwiający okaleczenie ludzi i zwierząt.

       

13.

Środki ochrony roślin są przechowywane w magazynie lub innym wydzielonym miejscu w oryginalnych opakowaniach. Osoby niepowołane, w szczególności dzieci nie mają dostępu do środków ochrony roślin.

       

4. Lista sprawdzająca bhp w produkcji zwierzęcej

 

Lp.

WERYFIKOWANE ZAGROŻENIE

ODPOWIEDŹ

tak

nie

nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

1.

W budynkach inwentarskich panuje ład i porządek –  wyznaczono korytarze paszowe i gnojowe, wydzielono stanowiska dla zwierząt itp.

       

2.

Powierzchnia stanowisk dla zwierząt zapewnia swobodny dostęp przy ich obsłudze.

       

3.

Zapewniono zwierzętom możliwość awaryjnego wychodzenia z budynku.

       

4.

Przy obsłudze buhajów, ogierów, knurów, tryków i kozłów pracują wyłącznie silni mężczyźni, a nie dopuszcza się kobiet i dzieci.

       

5.

Rozpłodniki, klacze i źrebięta oraz lochy z prosiętami umieszczane są w oddzielnych boksach lub przywiązane wiązami.

       

6.

Stosowane są środki ograniczające niebezpieczne ruchy buhajów np. kantar i kółko nosowe oraz uwiązanie na dwóch łańcuchach w pomieszczeniu lub prowadzenie na drążku prowadzącym.

       

7.

W budynku inwentarskim wydzielono osobne pomieszczenie wyposażone w apteczkę, w którym można umyć ręce, przebrać się i przechowywać odzież roboczą służącą wyłącznie do obsługi zwierząt.

       

8.

Pracujący, przystępując do pracy ze zwierzętami mają zdezynfekowane i obandażowane rany na odkrytych częściach ciała.

       

9.

Skaleczenia przedmiotami zanieczyszczonymi ziemią lub obornikiem, względnie pogryzienia przez zwierzęta są natychmiast dezynfekowane i zgłaszane do lekarza.

       

5. Lista sprawdzająca bhp przy innych pracach wykonywanych przez rolników

Lp.

WERYFIKOWANE ZAGROŻENIE

ODPOWIEDŹ

tak

nie

nie dotyczy

Opis stanu stwierdzonego

1.

Pilarki łańcuchowe użytkowane są zgodnie z instrukcjami obsługi.

       

2.

Zabezpieczone są warunki do wykonywania pracy pilarki łańcuchowej.

       

3.

Pilarka tarczowa (krajzega) jest wyposażona w kaptur i klin rozszczepiający do cięcia wzdłużnego.

       

4.

Prace spawalnicze są wykonywane na odpowiednio zlokalizowanym i wyposażonym stanowisku ze szczególną ostrożnością.

       

5.

Drobne narzędzia i urządzenia warsztatowe są poukładane i zabezpieczone przed dostępem dzieci i osób postronnych.

       

6.

Do obsługi maszyn i sprzętu do robót ziemnych dopuszczone są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie bhp.