Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe zasady wzajemnej zgodności dotyczące wszystkich rolników w UE. Tak jak do tej pory możliwość otrzymania przez rolników płatności bezpośrednich i płatności nieinwestycyjnych oraz ich wysokość będzie uzależniona od spełniania zasady wzajemnej zgodności czyli norm podstawowych i wymogów zawartych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013. Brak przestrzegania nałożonych powyżej obowiązków będzie powodować odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności bezpośrednich.

W zasadach wzajemnej zgodności od 2015r ograniczono liczbę wymogów i norm. W ramach DKR usunięte zostały wymogi dotyczące stosowania osadów ściekowych. Zostały również pominięte dotychczasowe wymogi dotyczące chorób zwierząt: pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń i choroby niebieskiego języka. W ramach dyrektywy ptasiej i siedliskowej wykreślono wymogi obowiązujące na obszarze całego kraju dotyczące zakazu zrywania, niszczenia i uszkadzania jak również zbioru roślin objętych ochroną oraz umyślnego chwytania oraz zabijania, niszczenia gniazd i jaj oraz płoszenia ptaków objętych ochroną. W zakresie normy dotyczącej zachowania cech krajobrazu przepisy poszerzono o obowiązkowy zakaz przycinania drzew i żywopłotów  znajdujących się na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika w okresie od 15 kwietnia do 31 lipca. Nie dotyczy to wierzb, drzew owocowych oraz zagajników o krótkiej rotacji. W normie dotyczącej minimalnej pokrywy glebowej w ramach gospodarstwa zmniejszono z 40% do 30% powierzchnię gruntów ornych GO na których należy utrzymać pokrywę ochronną gleby, a termin obowiązywania tej normy przesunięto z dnia 1 grudnia na 1 listopada. Dopuszczono jednocześnie w ramach obowiązku utrzymania pokrywy na gruntach ornych stosowanie mulczu, pozostawienie ścierniska lub resztek pożniwnych.

Wykaz norm DKR został określony w rozrządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344).

Natomiast wykaz wymogów wzajemnej zgodności został określony w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

Zasady wzajemnej zgodności, na którą składają się:

  • normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DKR) oraz
  • podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR),

są określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013..

Nowy kształt zasady wzajemnej zgodności

Broszura